Praktiskt delprov

Det praktiska delprovet syftar till att mäta att den examinerade har förmåga att verka som legitimerad kiropraktor i svensk hälso- och sjukvård.

En förutsättning för tillträde till det praktiska delprovet är godkänt teoretiskt prov. Det praktiska delprovet ges i form av Objective Structured Clinical Examination, OSCE, som består av fem stationer. Stationerna ämnar till att i möjligaste mån skapa naturtrogna patientbesök. Provet som är på svenska, omfattar alla typer av kliniska situationer och innefattar till exempel anamnes, undersökning, behandling, rehabilitering, HLR och interprofessionella interaktioner.

Vid varje station möter den examinerade två examinatorer och minst en patient. Som patient agerar sistaårsstudenter på Skandinaviska Kiropraktorhögskolan som innan övat sitt agerande tillsammans med examinatorerna. Varje station tar 45 minuter och ska även innefatta fullständig journalföring. Tid för rast är planerad efter maximalt två stationer.

Varje station poängsätts med maximalt 20 poäng och för godkänt krävs minst 60 % av totalpoängen. Stationerna betygssätts också med en helhetsbedömning på skalan Clear fail – borderline – clear pass – good pass – excellent. Ett clear fail kan i sig medföra betyget underkänd på provet, även om poängen är över poänggränsen för godkänt. Exempel då detta är om utförandet bedömts som patientfarligt. Examinatorernas bedömning av det praktiska delprovet baseras på sammanvägt resultatet från stationernas poängsättning och helhetsbedömningar. Den examinerade delges resultat från stationerna inom 24 timmar.

Vid underkänt praktiskt delprov ges möjlighet till ytterligare ett provtillfälle, d.v.s. den examinerade har möjlighet att genomföra det praktiska delprovet maximalt två gånger.

Från första provtillfället har den sökande maximalt 24 månader på sig att genomföra kunskaps- och lämplighetsprovet.