Teoretiskt delprov

Det teoretiska delprovet syftar till att mäta att den examinerade har kunskap, förståelse och värderingsförmåga som motsvarar den normgivande svenska utbildningen på Skandinaviska Kiropraktorhögskolan.

Det teoretiska provet genomförs som salsskrivning med kryssvarsalternativ av typen Multiple Choice Questions, MCQ. Delprovet genomförs under en dag. Det består av tre moment som tillsammans omfattar sex timmar med rast efter varje moment. Under rasten erbjuds förtäring inkluderande dryck och lättare lunch.

Det teoretiska delprovet är uppdelat enligt följande:
Moment 1, kliniska och prekliniska frågor,
momentet är på svenska och omfattar 90 frågor under tre timmar.
Moment 2, kliniska frågor baserade på patientfall,
momentet är på svenska och omfattar 30 frågor under 90 minuter.
Moment 3, vetenskaplig artikel,
momentet innehåller en artikel på engelska och 15 frågor på svenska under 90 minuter.

Vid salsskrivningen gäller samma regler som vid övriga skriftliga examinationer vid Skandinaviska Kiropraktorhögskolan. Regelverket kommer att delges den examinerande innan provtillfället.

För godkänt teoretiskt delprov behöver den examinerade uppnå minst två tredjedelar rätt svar per moment. Den examinerade delges resultat av momenten inom 24 timmar. Vid underkänt teoretiskt delprov ges möjlighet till ytterligare två försök, d.v.s. den examinerade har möjlighet att skriva det teoretiska delprovet maximalt tre gånger.

Från första provtillfället har den sökande maximalt 24 månader på sig att genomföra kunskaps- och lämplighetsprovet.